Store:chinese seeds Store Open:5 Năm( s)
Store No.1197812 China This store has been open since Apr 1, 2014 Business Information
Xếp hạng người bán chi tiết(Trên 5)
sản phẩm như đã mô tả:
liên lạc:
tốc độ vận chuyển:

Chi tiết thông tin đánh giá Người bán không có sẵn khi đang có ít hơn 10 xếp hạng.

Follow
chinese seeds Store Store No.1197812
vị trí
Liên hệ với Người bán
Liên hệ Bây giờ
trang chủ > trang chủ cửa hàng > phản hồi

Danh mục cửa hàng

trung tâm dịch vụ

0003

5 star feedback seeds

0003c

Dear friend,
Generally speaking, we have 7 days of delivery, delivery time is about 30-80 days. So please do not worry, do not worry, we use the way of delivery are very safe, you will be able to receive your seed.