Cửa Exit Nút

Đầu đọc thẻ phải làm việc với điều khiển truy cập với nhau, Nó có thể không làm việc độc lập.