Xin chào! Mọi người ở đây: Lễ Hội Mùa Xuân từ Tháng 1 24th đến Tháng 1 30th. Chúng ta sẽ được trên tuyến để trả lời câu hỏi của bạn. Ngay khi bạn làm trật tự trong các ngày lễ, chúng tôi sẽ sắp xếp để tàu nó tại Tháng 1 31st. Chúc bạn và gia đình mọi hạnh phúc!

Note: