Các danh mục Liên quan
Giày

cái lọc

Gót nhọn
PVC
Nylon
Màu tím
Chất liệu đế ngoài