Các danh mục Liên quan
Giày

cái lọc

Lưới (lưới không khí)
Gót nhọn
Màu be
Cao Su
42,5
Chất liệu đế ngoài