Các danh mục Liên quan
Giày

cái lọc

PVC
Căng vải
Đàn
42,5
Chất liệu đế ngoài