Các danh mục Liên quan
Giày

cái lọc

Lưới (lưới không khí)
Nylon
8.5
Med (3 cm-5 cm)
Cao su tổng hợp